Kompostowania w gminie Pelplin: Jest wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

 

23.11.2021

 

8 listopada br. na stronie internetowej pelplińskiego UMiG (BIP.pelplin.pl) pojawiła się informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania pryzmowego". Wnioskującym o wydanie decyzji jest firma "Transport, Usługi, Handel, Skład Opału, Skup Złomu Tadeusz Decka". Inwestycja miałaby powstać na działce nr 46/12 zlokalizowanej między Pelplinem a Pomyjami.

 

Poniżej fragment mapy z oznaczeniem miejsca, w którym kompostownia miałaby powstać:

(kliknij, aby powiększyć)

 

Co dokładnie miałoby powstać na wspomnianej działce? Inwestor, którą jest firma "Transport, Usługi, Handel, Skład Opału, Skup Złomu Tadeusz Decka", w momencie złożenia wniosku w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej (bez tej decyzji realizacja inwestycji nie będzie możliwa), przedstawił sporządzony przez spółkę EKO-Projekt z Poznania specjalny "Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" (dalej: Raport). Na stronie 22 wspomnianego Raportu czytamy:

 

"Planowana inwestycja polegać będzie na odzysku odpadów podlegających kompostowaniu metodą pryzmowania w systemie otwartym. Dla potrzeb kompostowania przeznaczony będzie teren o wymiarach 100 m. x 80 m. tj. 8000 m2, w tym zaplecze techniczne o powierzchni 562,5 m2. W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie plac pod pryzmy kompostowe o powierzchni 4800 m2 oraz zakupione stosowne wyposażenie i sprzęt. Aby przetworzyć́ taką ilość odpadów należy rozlokować́ dwie pryzmy o wymiarach: dł. – 75 m, szer. – 20 m, wys. 2,5m. Pryzmy będą odpowiednio urządzone na szczelnej płycie betonowej z wymaganym placem manewrowym, a także na kompost gotowy. Zorganizowane będzie pomieszczenie dla pracowników, powierzchnia na sprzęt, urządzenia do napowietrzania, odprowadzania i gromadzenia odcieków itp. Planuje się̨ zatrudnienie 2 osób obsługi w tym technolog, operator sprzętu. Praca w miarę̨ potrzeb, może odbywać́ się 6 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy".

 

Nieco dalej w Raporcie znaleźć możemy informację o tym, jak miałby wyglądać sam proces kompostowania:

 

"Planowany proces kompostowania przebiegał będzie w warunkach naturalnych i prowadzony w otwartych pryzmach ze wstępnym rozdrobnieniem. Odpady gromadzone selektywnie będą̨ dowożone do kompostowni samochodami specjalistycznymi. Najpierw odpady będą̨ transportowane ładowarką do rozdrobnienia i zmieszania w rozdrabniarce. Odpady nie wymagające tych zabiegów będą̨ deponowane bezpośrednio na pryzmie. Podstawowym urządzeniem do przygotowywania kompostu surowego będzie rozdrabniarka współpracująca z ciągnikiem rolniczym. Pracuje ona periodycznie, składa się̨ ze zbiornika w którym zainstalowane są̨ elementy rozdrabniające i mieszające. Do rozdrabniarki wprowadza się̨ najpierw materiał strukturalny bogaty w węgiel elementarny, a następnie odpady (zielone) bogate w azot, wydzielające intensywny zapach. Obróbka mechaniczna odpadów w rozdrabniarce przebiega w następujących fazach:
  

- rozdrabnianie,
- rozwłóknianie,
- intensywne mieszanie,
- ugniatania i rozcieranie,
- homogenizacja,
- wprowadzenie w krótkim czasie w fazę̨ mezofilową.
  

Istota obróbki polega na bardzo szybkim wymieszaniu odpadów z komponentami, dzięki czemu bakterie natychmiast zaczynają̨ "działać". Materiał w krótkim czasie (maksymalnie do 1 godz.) uzyskuje kolor ciemnobrązowy, co jest dowodem związania substancji zapachowych poprzez nośniki węgla elementarnego dzięki dostępowi tlenu i intensywności mieszania. Kompost surowy na wyjściu z w/w urządzenia posiada temperaturę̨ ok. 30-40 st. C. Zastosowanie wyżej opisanego urządzenia eliminuje potrzebę̨ zadaszenia pryzm. Uwodnienie stosowanych odpadów wynosić́ będzie średnio ok. 40 %. Planowane jest też nawadnianie pryzm dojrzewających w zależności od intensywności opadów atmosferycznych najczęściej jest to w okresie maj-wrzesień́. W przypadku kilkudniowych opadów pryzmy będą̨ wymagały przerzucenia w celu nadania im odpowiedniej struktury. Płyta kompostowni zostanie wykonana z płyt betonowych, ułożonych na bentomacie, mającej za zadanie uszczelnienie płyty oraz instalacjami do wymuszonego napowietrzania pryzm oraz odprowadzania nadmiaru odcieków".

 

Co istotne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko - autor Raportu kilkukrotnie wskazuje, iż inwestycja nie będzie uciążliwa odorowo. Na stronie 85 Raportu czytamy, że zastosowanie planowanej technologii "eliminuje emisję odorów". Na stronie 86 pojawia się zdanie: "Część materiału kompostowego przed skierowaniem na pryzmę będzie poddawana obróbce w rozdrabniaczu co wyeliminuje możliwość emisji odorów". Z kolei na stronie 99 Raportu wskazano: "Rozdrobnione odpady mieszane będą z materiałem strukturalnym oraz innymi dodatkami w tym biostymulatorami poprawiającymi właściwości materiału do kompostowania oraz ograniczającym emisję odorów".

Cały Raport dostępny jest do wglądu dla każdego zainteresowanego w UMiG Pelplin w pokoju nr 29 (w godzinach pracy Urzędu). Z doświadczenia polecam wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia wizyty.

 

Źródło informacji: 

 

Obwieszczenie (BIP.Pelplin.pl)

  
   

KATEGORIA:  

PELPLIN  |  INWESTYCJE

 


 

NA MARGINESIE:

KTO WYDAJE DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄ, A KTO OPINIUJE?

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (w skrócie: tzw. decyzji środowiskowej) jest w tym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. Natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: 1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie, 2) Starosta Powiatu Tczewskiego, 3) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz 4) Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Tczewie.

 

 

WAŻNE: Strona PELPLINER.pl korzysta z usług Google (np. Google Analytics). Dostępne na stronie pliki cookies (tzw. ciasteczka) zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach tych usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach, na jakich usługi Google zbierą i przetwarzają dane, możesz klinknąć w ten link: 

"Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów" 


UWAGA: Pliki cookies (tzw. ciasteczka) można samodzielnie wyłączyć. Można to zrobić poprzez dokonanie stosownych zmian w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki internetowej. Jak zrobić to na przykładzie przeglądarki Chrome można się dowiedzieć tutaj: 

"Zezwalanie na pliki cookie i ich blokowanie"