Burmistrz ogłosił projekt Strategii Rozwoju Gminy Pelplin na lata 2021-2030

 

16.12.2021

 

Spółka "Centrum Funduszy UE Sp. z o. o. Sp. k." opracowała dla UMiG w Pelplinie dwa dokumenty: "Strategia Rozwoju Gminy Pelplin na lata 2021-2030" oraz "Diagnozy sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Pelplin". Mając na uwadze powyższe burmistrz Pelplina podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Pelplin na temat treści tych dokumentów, zanim staną się one obowiązujące. Uwagi i opinie można składać na specjalnym formularzu konsultacyjnym do 17 stycznia 2022 r.

 

W dniu 8 grudnia br. na stronie BIP.Pelplin.pl opublikowane zostało Zarządzenie nr 223/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Pelplin na lata 2021-2030. Autorem projektu, składającego się w istocie z dwóch dokumentów ("Strategia Rozwoju Gminy Pelplin na lata 2021-2030" oraz "Diagnozy sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Pelplin") jest zarejestrowana w Toruniu spółka "Centrum Funduszy UE Sp. z o. o. Sp. k.". Na stronie internetowej CentrumFunduszyUE.pl w sekcji "O nas" możemy przeczytać m.in.:

 

"Doradzamy, opracowujemy analizy, strategie, plany (w tym Lokalne Strategie Rozwoju dla Lokalnych Grup Działania bądź Lokalnych Grup Rybackich; Plany Gospodarki Niskoemisyjnej), studia wykonalności, biznes plany, oceny oddziaływania na środowisko, wnioski o dotacje i dopłaty bezpośrednie dla rolników, etc. Zajmujemy się zarządzaniem projektami, które otrzymały dofinansowanie, a także ich rozliczaniem oraz zadaniami związanymi ze sprawozdawczością i ewaluacją z realizacji projektów".

 

W dokumencie "Strategia Rozwoju Gminy Pelplin na lata 2021-2030" wymieniane są m.in. słabe strony Gminy Pelplin. Autorzy "Strategii" wskazują, że do słabych stron Gminy Pelplin zalicza się przede wszystkim zmiany demograficzne, które spowodowały, iż "Gmina zmaga się z ujemnym wskaźnikiem przyrostu naturalnego, migracją osób w wieku produkcyjnym, a także z malejącą liczbą mieszkańców". Dodatkowo zdaniem autorów opracowania "rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym przekładać się będzie na rosnące potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej". Do negatywnych stron Pelplina zaliczana jest również kwestia jakości powietrza. - "W celu poprawy skutków związanych z niską emisją oraz oparciu miejskiego systemu ciepłowniczego na źródle opalanym węglem Gmina Pelplin powinna przede wszystkim wykorzystać pojawiające się finansowanie w zakresie działań związanych z likwidacją niskiej emisji" - czytamy w "Strategii". 

Na bazie silnych i słabych stron autorzy "Strategii" ułożyli "wizję rozwoju gminy" oraz "misję gminy". Tę pierwszą opisano następująco: 

 

"Gmina Pelplin to miejsce przyjazne oraz bezpieczne dla mieszkańców i turystów w pełni korzystające ze swoich walorów lokalizacyjnych, a także przyrodniczych, rozwijające kontakty z inwestorami poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i dające szansę do rozwoju kwalifikacji".

 

Jeśli zaś chodzi o "misję gminy", to zdaniem autorów ze spółki "Centrum Funduszy UE" powinna brzmieć ona tak, jak poniżej:

 

"Gmina Pelplin otwarta dla przedsiębiorców, zapewniająca wysokie warunki życia dla mieszkańców, dbająca o rozwój turystyki i środowisko przyrodnicze".

 

Co ciekawe - w projekcie "Strategii" możemy również znaleźć informacje o "Koncepcji budowy fragmentu południowej obwodnicy Pelplina", która miałaby się wpisać w cel pt.: "Zwiększenie dostępu do infrastruktury transportowej". Jako "kierunek działania" w tym zakresie wskazano stworzenie takiej koncepcji. Rezultatem działań miałoby być "odciążenie gminy z ruchu tranzytowego", a jako "wskaźniki" określono "liczbę powstałych koncepcji". 

Oba wspominane dokumenty, tj. "Strategia Rozwoju Gminy Pelplin na lata 2021-2030" oraz "Diagnoza sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Pelplin", można ściągnąć w wersji PDF ze strony BIP.Pelplin.pl. Na tej stronie znaleźć można również formularz konsultacyjny (w wersji .docx) za pośrednictwem którego można zgłosić uwagi i opinie. Co istotne - formularz jest tak skonstruowany, aby można było proponować własne brzmienie kwestionowanego przez siebie fragmentu danego dokumentu.

Uwagi, opinie i propozycje zmian można zgłaszać do 17 stycznia 2022 r. Możliwe jest ich zgłoszenie także w formie elektronicznej na pośrednictwem poczty e-mail (na adres: urzad@pelplin.pl; wpisując w temat wiadomości "Uwagi do Strategii").

 

Źródło informacji: 

 

Konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Pelplin na lata 2021-2030” (BIP.Pelplin.pl)

  
    

KATEGORIA:   

PELPLIN

 


 

PLIKI DO POBRANIA:

PROJEKT STRATEGII

 

  

PROJEKT DIAGNOZ

 

  

FORMULARZ KONSULTACYJNY

 

 

 

 

WAŻNE: Strona PELPLINER.pl korzysta z usług Google (np. Google Analytics). Dostępne na stronie pliki cookies (tzw. ciasteczka) zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach tych usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach, na jakich usługi Google zbierą i przetwarzają dane, możesz klinknąć w ten link: 

"Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów" 


UWAGA: Pliki cookies (tzw. ciasteczka) można samodzielnie wyłączyć. Można to zrobić poprzez dokonanie stosownych zmian w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki internetowej. Jak zrobić to na przykładzie przeglądarki Chrome można się dowiedzieć tutaj: 

"Zezwalanie na pliki cookie i ich blokowanie"